Regulamin konkursu

KONKURS na najciekawszą prezentację z podróży, edycja 2020

 

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnienie idei postrzegania piękna świata; inspirowanie do poznawania przyrody i kultury świata poprzez wyłonienie najciekawszej prezentacji i opowieści z podróży.

 

II. Założenia konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy:
1 etap – kwalifikacja,
2 etap – finał – prezentacja podczas Festiwalu NA SZAGE.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego świata, bez ograniczeń wiekowych, posługujące się językiem polskim.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną prezentację.
Akceptowane będą również prace zbiorowe, przy czym każdy z autorów musi być jednocześnie uczestnikiem prezentowanej podróży.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą swoją prezentację do konkursu drogą elektroniczną, za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Do konkursu można zgłaszać prezentacje z podróży, które w całości lub fragmencie odbyły się w latach 2018 – 2019
Konkurs wyklucza udział materiałów, które zakwalifikowały się do finału w poprzednich edycjach Konkursu.
Prezentację finałową należy przedstawić w formie multimedialnej wykorzystując dowolne środki audiowizualne (materiał zdjęciowy i/lub filmowy w formie cyfrowej), opatrując je komentarzem „na żywo”, w formie prezentacji (zdjęcia (*.jpg, *.gif, …), pokaz slajdów (*.pps) lub video (*.avi, *.wma, *.mpg, …).

 

III. Kryteria oceny:

– treści merytoryczne prezentacji: ogół i jakość zaprezentowanych informacji, argumentacja, ciekawostki,
– sprawność posługiwania się słowem, talent oratorski, interakcja z publicznością,
– jakość edytorska – racjonalne użycie grafiki, redakcja tekstu i komentarza audio, rozmieszczenie fotografii, rysunków, jakość zdjęć, nagrań filmowych, konstrukcja  prezentacji, oryginalność.

W Konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.

 

Etap kwalifikacyjny:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z materiałami (zdjęcia, filmy, komentarz) – w terminie do dnia 3 stycznia 2020 r. Po tym terminie uczestnik nie będzie miał możliwości zmiany, skorygowania ani uzupełnienia nadesłanych materiałów.
Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku etapu kwalifikacyjnego do 17 stycznia 2020 r.
Preferowana forma przesyłania materiału wizualnego, wymaganego w formularzu:
kilkuminutowy (do 10 min.) zwiastun prezentacji – zmontowany materiał zdjęciowy i/lub filmowy z komentarzem dźwiękowym lub tekstowym.

Materiał może być przesłany w formie:
– linku do filmu (np. na YouTube, Vimeo itp.)
– linku do ściągnięcia pliku

Organizatorzy dopuszczają także zgłoszenia w formie 10-15 zdjęć, każde opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem, przesłanych na adres zgloszenia@festiwalnaszage.pl (łącznie materiał nie może przekraczać 10 MB).

 

Etap finałowy:

Zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni do prezentacji finałowych, które odbędą się podczas Festiwalu NA SZAGE w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2020. Lista osób zakwalifikowanych do publicznej prezentacji zostanie umieszczona na stronie Festiwalu. Zakwalifikowane osoby zostaną również poinformowane o wynikach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania swojej podróży w ramach max. 30 minutowej prezentacji. Warunkiem bezwzględnym jest komentarz na żywo do prezentowanych materiałów przez autora/autorów.

 

IV. Postanawiania końcowe

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych materiałów prac konkursowych na potrzeby promocji audiowizualnej Festiwalu NA SZAGE (zwiastuny festiwalowe, materiały informacyjne, plakaty itp.).
 2. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Festiwalu NA SZAGE, 2.02.2020 r.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Na Szage, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Opolskiej 36/3. Przetwarzanie danych odobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagród oraz dla celów.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) adres zamieszkania,
  d) telefon.
 5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu pod adresem e-mail: biuro@festiwalnaszage.pl
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje im prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą profilowane.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Pobierz Regulamin w formacie .pdf